Updated COVID-19 Policies (Hmong) | June 15, 2021

Updated COVID-19 Policies (Hmong)

June 15, 2021

Txog rau cov tub ua hauj lwm,

Raws li peb cov neeg zej zog tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob coob thiab coob dua ntxiv los no pom tias cov neeg kis kab mob COVID-19 tau tsawg zuj zus lawm. Salm Partner tseem yuav tsis tu ncua tswj kev noj qab haus huv ib yam li yav dhau los thiab tseem yuav ua raws li CDC txoj cai kov tiv thaiv cov kab mob virus sib kis lawm yav tom ntej. Tam sis no CDC kuj tau hais tias yog koj twb tau txais txhaj 2 koob tshuaj tiv thaiv puv lawm koj yeej nyob tau ib yam koj lub neej yav dhau los lawd. Dhau ntawd mus, OSHA hais ntxiv rau cov companies tias lawv tseem yuav tau tswj txoj kev tiv thaiv tusk ab mob sib kis COVID no ntawm cov neeg tsis tau txais txoj kev txhaj tiv thaiv.

Yog li no, txij li lub 6 hli tim 16 2021 no txoj cai yuav raws li no.

Kev Pauv

 • Kev Pauv
  • Cov txhaj tshuaj tas lawd tsis looj qhov ncauj lawm los tau. Yog leeg twg tseem xav looj ntxiv los tau nyob ntawm nyiam.
  • Tus twg tsis tau txhaj tshuaj tseem yuav tau looj qhov ncauj ntxiv musk om tiv thaiv nws tus kheej thiab lwm tus.
  • Leeg twg tsis loog qhov ncauj dag tias nws twb txhaj tshauj lawm. Tsis hais li qhov tseeb yuav tau raug nplua raws txoj cai.
  • Yog Salm Partner xav tau koj qhov pov thawj txhaj tshauj los kom muab tau rau lawv
  • Cov neeg tuaj ncig saib xyuas los yog tub lag luam los Salm Partner yeej siv tib txog cai no.
  • Salm Partner tseem yuav muaj cov ntaub looj qhov ncauj tuaj faib rau chaw hauj lwm
 • Tso Cai pub noj ua ke (sib faib noj) tseem siv hnab looj tes, ntxuav tes xus npus ib yam qub thiab GMP’s.
 • Yuav qhib lub qhov rooj 570 rau sawv daws nkaj thiab tawm. Lub qhov rooj kuav mob 590 yuav muab tshem los rau lub qhov rooj nkag 570.
 • Txoj kev mus los Partner Production yuav muab sib faib mus los li qub. Qhov sib faib kev li no ua kom yooj yim rau cov neeg mus kev thiab cov tsheb nqa khoom thiab thiaj tsis tau taug kev mush la lub qhov roog 590 dry warehouse.

Qhov tsis pauv

 • Tso Cai pub noj ua ke (sib faib noj) tseem siv hnab looj tes, ntxuav tes xus npus ib yam qub thiab GMP’s.
 • Yuav qhib lub qhov rooj 570 rau sawv daws nkaj thiab tawm. Lub qhov rooj kuav mob 590 yuav muab tshem los rau lub qhov rooj nkag 570.
 • Txoj kev mus los Partner Production yuav muab sib faib mus los li qub. Qhov sib faib kev li no ua kom yooj yim rau cov neeg mus kev thiab cov tsheb nqa khoom thiab thiaj tsis tau taug kev mush la lub qhov roog 590 dry warehouse.
 • Kev nyob sib nrug
 • Loog taub hau/looj plaub hwj txwv
 • Barriers in Production areas
 • Frock locations
 • Qhov rooj nkag – 590 Woodrow, 625 Hager
 • Qhov rooj tawm – 590 North, 590 Office, 570, 625 Hager
 • Lub qhov rooj nkag ntsuam mob
 • Elevated cleaning in shared areas
 • Nyob twj ywm hauv tsev yog koj mob

 • Peb zoo siab ua tsaug rau koj txoj kev mob siab txuas ntxiv hais txog tus khub kev nyab xeeb thiab kev ua raws li txoj cai ntawm Salm Partners. Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau koj tus Supervisor.

  Subscribe to Salm Partners' email newsletter.